8 marts 20

Vedtægter for Skovshoved Havhave

§1. Navn 

Foreningens navn er Skovshoved Havhave. 

Foreningen er registeret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med CVR-nummer: 42298441 


§2. Hjemsted 

Foreningen er hjemmehørende i Skovshoved Havn i Gentofte Kommune. 


§3. Formål 

Foreningens formål er at: 

  • Udvikle og drive Skovshoved Havhave med dyrkning af marine fødevarer som muslinger og tang til eget brug i små mængder. 
  • Understøtte viden og information om livet i havet og marine ressourcer til kommunens borgere og andre, som besøger Havhavens anlæg. 
  • Samarbejde med andre lokale initiativer og aktiviteter i Gentofte Kommune med henblik på at formidle viden om bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer herunder produktion af marine fødevarer. 


Foreningen er en frivillig, almennyttig forening. 


§4. Medlemskab 

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser. Fuld medlemsret indtræder ved betaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis. Der kan enten tegnes: 

1. Personmedlemskab med ret til én stemme 

2. Husstandsmedlemsskab (dækker alle medlemmer af én husstand) med ret til én stemme 

3. Støttemedlemskab, som dog ikke giver stemmeret, men giver adgang til foreningens viden og initiativer. 


§ 5: Eksklusion 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne og regler udarbejdet af bestyrelsen. Eksklusionen er gyldig, hvis mindst 2/3 af bestyrelsen kan stemme for eksklusionen. Medlemmet har krav på at blive hørt inden eksklusion. 


§6. Kontingent 

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 8. marts 2023  


§7. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 1. januar til 28. februar. 


Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med mindst fire ugers varsel via elektronisk udsendelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato, tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med angivelse af alle forslag skal udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen. 


Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Forpersonens årsberetning, inklusiv beretning fra arbejdsgrupperne 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

4. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Arbejdsplan for det næste år 

10. Eventuelt 


Beslutninger på generalforsamlingen kan træffes ved simpelt flertal og er gyldige uanset antallet af fremmødte. 

Medlemmer til bestyrelsen skal vælges blandt de af foreningens medlemmer, der har fuld medlemsret, og som er myndige. 

Alle medlemmer - med undtagelse af støttemedlemmer -, der har betalt fuldt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter. Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte, dog med undtagelse af vedtægtsændringer jf. §9. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning. 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. 


§8. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis enten bestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis minimum 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning til bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen. 

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet. Afstemninger følger reglerne i § 6 og § 8. 8. marts 2023 


§9. Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. 

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling. 

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer på den ordinære generalforsamling eller ved 2/3 af de fremmødte ved den ekstraordinære generalforsamling. 


§10. Bestyrelsen 

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på minimum fem personer. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens daglige drift over for generalforsamlingen. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og øvrige aktiver, herunder ansvar for gyldig forsikring af produktionsanlæg. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at udfærdige regler for Skovshoved Havhave. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. På foreningens stiftende generalforsamling vælges halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for to år og halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for et år. Der kan også vælges mindst to suppleanter til bestyrelsen og der vælges en revisor. Både suppleanter og revisor er på valg hvert år. 

Genvalg kan finde sted. 


Generalforsamlingen vælger forperson og kasserer. Resten af tillidsposter konstitueres selv af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jf. § 13- samt et forslag til budget for det kommende års aktiviteter. 

Bestyrelsen holder møde hver 4 – 8 uge jf. forretningsordenen eller når forpersonen eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Forpersonen indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er forpersonens stemme afgørende. 

Kasseren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. 

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesarbejdet, men har ikke stemmeret med mindre de på mødet repræsenterer et bestyrelsesmedlem. 


§11. Arbejdsgrupper 8. marts 2023 

Arbejdsgrupper dannes og nedlægges af bestyrelsen efter behov og består af en tovholder samt et eller flere medlemmer afhængig af opgavens karakter. 

Tovholderne er ansvarlige for: 

- Planlægning, koordinering, og opfølgning på arbejdsgruppens arbejde. 

- Bestilling af materialer samt disponering af aftalte indkøb. 

- Dokumentation af udførte arbejder i respektive dokumenter blandt andet til opsamling af viden og erfaring til bestyrelsen og øvrige arbejdsgrupper. 


§12. Økonomiske forpligtelser 

Foreningen hæfter for sine økonomiske forpligtelser med sin formue. Medlemmerne hæfter alene med deres årlige kontingent. Foreningens økonomiske midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. En midlertidige løsning kan dog være en mobil pay box knyttet til kassererens eller et bestyrelsesmedlems personlige mobilpay. 


§13. Regnskab 

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder én gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring. 

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring, oversigt over aktiver samt beholdninger. 

Revisor skal have et færdigt regnskab, bankudskrifter og regnskabsbilag mindst fire uger før generalforsamlingen. 

Revisorpåtegnet regnskab skal foreligge senest 10 dage før generalforsamlingen, og godkendes på generalforsamlingen. 


§14. Tegningsret 

Forpersonen og kassereren / et fastudpeget menigt medlem af bestyrelsen tegner i fællesskab foreningen udadtil. 

Hvad angår produktion af muslinger og tang, er licenser til dyrkning udstedt af Fiskeristyrelsen til medlem Knud Elverskov personligt, hvorfor han varetager kontakten til Fiskeristyrelsen og Skovshoved Havn ang. muslinger og tang og tildeles vetoret overfor beslutninger, der måtte blive truffet vedrørende muslinge/tangdyrkning indtil licenserne overtages af foreningen. 


§ 15. Opløsning af foreningen 

Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens stemmeberettige medlemmer stemmer for forslaget. Opnås der ikke stemmemajoritet, kan forslaget ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling vedtages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. 8. marts 2023 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige eller undervisningsmæssige formål i Gentofte Kommune i henhold til generalforsamlingens beslutning, som træffes ved simpelt flertal. 


Således vedtaget på Generalforsamling i Gentofte den 26. januar 2022 med rettelser i paragraf 14 Tegningsret på ekstraordinær Generalforsamling d. 22. februar 2023.